Jag är ju svag för synthpop. Speciellt om det är melodisk och hitigt, lite som Erasure och OMD brukar vara. Det gjorde att det blev kärlek vid första lyssningen när jag hörde Lucca Leeloos album Prosperous. Lekfulla synthar mixas med dramatik och starka melodier. Musiken har en härlig retrokänsla över sig samtidigt som det känns modernt och av idag.

Popmuzik Podcast

Jag bad Allan Malling, som är personen bakom Lucca Leeloo att berätta mer om albumet som du kan läsa i denna intervju. (I och med att det är en mailintervju, så finns även den engelska versionen längre ner.)

Först, grattis till ett bra album. Hur har det tagits emot hittills?

Tack! :) Det har tagits emot väldigt bra och jag har fått några inbjudningar att göra låtskrivarsamarbeten. Jag är verkligen stolt över det då jag mest ser mig själv som låtskrivare.

Hur kände du innan du släppte skivan? Var det en nervös tid innan releasen eller hur kändes det för dig?

Jag är så glad över det nya albumet och jag tror att jag har utvecklats som sångare och låtskrivare sedan min debutskiva, men eftersom min debutskiva togs så väl emot kände jag mig både upprymd och nervös inför släppet. Jag hade en idé om att folk skulle gilla det, men man vet aldrig.

Hur skilde sig processen med att skapa albumet från ditt debutalbum Beyond Infinity?

Processen med att skapa mitt debutalbum var lite annorlunda än det nya eftersom det mer var en process för att hitta rätt producenter. När jag hittade Italoconnection visste jag ingenting om Fred och Paolo och hur respekterade de är för sitt låtskrivande och produktion. En kille som jag träffade på en producentsajt på nätet rekommenderade mig att hitta en producent baserad på musik, ljud och artister som jag älskar. Och på den tiden var jag väldigt förtjust i sångerskan och artisten La Prohibida från Spanien och Italoconnection har producerat många av hennes låtar.
Med det nya albumet i åtanke kontaktade jag helt enkelt Fred och Paolo igen och jag är så glad över vårt samarbete.

Låtskrivarprocessen börjar alltid med melodistämmor och ibland en hel melodi som jag har spelat in på min iPhone och sedan skriver jag texten. Jag blir väldigt inspirerad av alla sorters filmer – melodipartier och texter kommer ofta till mig när jag tittar på film. När jag har skrivit tillräckligt många låtar börjar jag spela in och arrangera dem på min dator – sedan skickar jag dem till producenterna och samarbetet börjar.

Vilken låt var den första du skrev till albumet?

Den första låten jag skrev till det här albumet var Conqueror och texten handlar om tankar på reinkarnation när min son låg i sin mammas mage. Den första jag spelade in på albumet var Close to you och en del av introt är inspirerat av introt till Let’s dance av David Bowie. :)

Fanns det en låt på albumet som var mer av en utmaning att få den att fungera i arrangemang eller produktion?

Say goodbye ville jag ha en andra vers, men på något sätt lyckades jag inte få till texten rätt. Sedan kontaktade jag Pierre Pascual som jag beundrar och har varit ett fan av sedan hans tidiga karriär. Han älskade sången och skulle älska att skriva en andra vers och några talade ord på franska. Hela processen med att skriva och spela in tog lång tid, men det var allt värt ansträngningarna.

Hade du några låtar av andra artister som var inspirerande för dig när du skrev dina låtar?

Jag har gjort en Spotify-spellista med en del av musiken som inspirerade det nya albumet. You make me feel (mighty real) av Sylvester var en av huvudinspirationerna till titellåten Prosperous, vilket blir tydligt i outrot.

Albumets omslag. Berätta vad som var inspirationen till det och hur du tänkte gå med den stilen?

Jo, jag känner den danska konstnären Dilemma från Instagram och älskar hennes konst. Jag beundrar hur hon arbetar (ritar med penna), hennes filosofiska tankar och hur magnifika konstverk hon gör. Jag är väldigt förtjust i japansk konst och kultur och jag tog en selfie där jag ser ut lite som en geisha. Min plan var att hitta en artist som kunde göra skivomslaget inspirerat av selfien och den japanska kulturen, inklusive skivans huvudteman: längtan, förvandling och återlösning. Jag är väldigt nöjd med resultatet. :)

Omslag

Den sista låten på albumet är titelspåret. Varför valde du det namnet på albumet och vad betyder namnet för dig?

Jag älskar ordet Prosperous – det ser bra ut och låter bra. Ordet betyder framgångsrik i materiella termer och blomstrande ekonomiskt, men det kan också användas brett som allmänt framgångsrikt, blomstrande och på ett andligt sätt och det är så jag använder det; när allt kommer samman i en högre enhet.

Låt oss prata lite om dig. När uppstod kärleken till synthpop och fanns det andra artister eller band som inspirerade dig till att göra synthpop?

Min inspiration och kärlek till synthpop och elektronisk musik går tillbaka till 80- och 90-talet med artister som Jean Michel Jarre, Pet Shop Boys och Erasure, men jag blir inspirerad av alla möjliga genrer inklusive klassisk musik, jazz, världsmusik, pop, alternativ. , disco – men speciellt synthpop och elektronisk musik. :)

Vad brukar förknippa dig med en låt? Är det melodierna, produktionen eller texterna som får dig igång?

Det är oftast melodin och produktionen och senare sångtexten, men varje del räknas.

Det har blivit några remixar av dina låtar också, vilket jag personligen tycker är trevligt. Var det någon av remixarna som verkligen golvade dig när du hörde den första gången?

Tack! :) Remixerna av Italoconnection, Musumeci, Shubostar och Luca dell’Orso golvade mig direkt.

Finns det ett drömsamarbete med en artist eller producent du skulle vilja göra?

Jag älskar Marcello Giordanis verk och det finns många artister från den nya retrogenerationen av elektronisk disco som jag lyssnar på och som jag gärna skulle vilja jobba med.

Pressbild

Som en oberoende artist, vad tycker du är fördelarna och utmaningen med att inte vara på ett musikbolag?

Fördelen är att du fattar alla beslut och har kontroll över allt. Utmaningen är att du måste göra all marknadsföring själv och du måste hantera alla ekonomiska saker.

Till någon som ska börja släppa musik, vilket är det bästa rådet du kan ge som du önskat att du skulle ha vetat från början?

Tro alltid på din musik – om du gillar den kommer säkert andra också att göra det.

Slutligen, med albumet ute; vad kan vi förvänta oss av dig under de kommande månaderna?

Tja, en musikvideo av Close to you kommer ut väldigt snart. Albumet kommer att släppas på vinyl i klassiskt svart och en mycket begränsad transparent upplaga i januari eller förhoppningsvis tidigare. Under nästa år kommer jag släppa några nya låtar som jag spelade in i samband med albumet. Slutligen finns det också planer på ett nytt remixalbum, merch och ytterligare samarbeten.

First, congratulations on a great album. How has it been received so far?

Thank you! :) It has been received very well and I’ve received a few invitations to do songwriter collaborations. I’m really proud of that as I see myself mostly as a songwriter.

How did you feel before releasing the album? Was it a nervous time prior to the release or how did it feel for you?

I’m so happy about the new album and I think I’ve developed as a singer and songwriter since my debut album, but since my debut album was so well received I felt both excited and nervous leading up to the release. I had an idea that people would like it, but you never know.

How did the process of creating the album differ from your debut album Beyond Infinity?

The process of creating my debut album was a bit different from the new one because it was more a process of finding the right producers. When I found Italoconnection I didn’t know anything about Fred and Paolo and how respected they are for their songwriting and producing. A guy I met on an online producer site recommended me to find a producer based on music, sound and artists that I love. And at that time I was very into the singer and artist La Prohibida from Spain, and Italoconnection has produced a lot of her songs.
With the new album in mind I simply contacted Fred and Paolo again and I’m so pleased about our collaboration.

The songwriting process always starts with melody parts and sometimes a whole melody that I’ve recorded on my iPhone, and then I write the lyrics. I’m very inspired by all kinds of movies – melody parts and lyrics often come to me when I watch movies. When I’ve written enough songs I begin to record and arrange them on my computer – and then I send them to the producers and the collaboration sets in.

Which song was the first one you wrote to the album?

The first song I wrote for this album was Conqueror and the lyrics are about thoughts of reincarnation when my son was in his mother’s womb. The first one I recorded to the album was Close to you and some part of the intro is inspired by the intro of Let’s Dance by David Bowie. :)

Was there a song on the album that was more of a challenge to make it work in arrangement or production?

On Say Goodbye I wanted a second verse, but somehow I couldn’t manage to get the lyrics right. Then I contacted Pierre Pascual whom I admire and have been a fan of since his early career. He loved the song and would love to write a second verse and some spoken words in French. The whole process of writing and recording took a long time, but it was all worth the struggles.

Did you have some songs by other artists that were inspiring for you in the process of writing your songs?

I’ve made a Spotify Playlist of some of the music that inspired the new album. You make me feel (mighty real) by Sylvester was one of the main inspirations to the title song Prosperous, which becomes clear in the outro.

The artwork of the album. Tell me what was the inspiration for that and how you planned to go with that style?

Well, I know the Danish artist Dilemma from Instagram and love her art. I admire the way she works (drawing by pencil), her philosophical thoughts and how magnificent pieces of art she makes. I’m very into Japanese art and culture and I took a selfie where I look a bit like a Geisha. My plan was to find an artist who could make the album cover inspired by the selfie and Japanese culture including the main themes of the album: longing, transformation and redemption. I’m very happy with the result. :)

The last song of the album is the title track. Why did you choose that name of the album and what does the name mean to you?

I love the word Prosperous – it looks good and sounds good. The word means successful in material terms and flourishing financially, but it can also be used broadly like general successful, flourishing and in a spiritual way and it’s the way I use it; when everything comes together in a higher unity.

Let’s talk a bit about you. When did the love for synthpop emerge and were there other artists or bands that inspired you into making synthpop?

My inspiration and love for synthpop and electronic music go back to the 80’s and 90’s with artists like Jean Michel Jarre, Pet Shop Boys and Erasure, but I get inspired by all sorts of genres including classical music, jazz, world music, pop, alternative, disco – but especially synthpop and electronic music. :)

What usually connects you with a song? Is it the melodies, the production or lyrics that gets you going?

It’s usually the melody and the production and later the lyrics, but every part counts.

There’ve been a few remixes of your songs too, which I personally think is nice. Was there a remix that you felt blew you away when you heard it the first time?

Thank you. :) The remixes by Italoconnection, Musumeci, Shubostar and Luca dell’Orso hit me immediately.

Is there a dream collaboration with an artist or producer you would like to do?

I love the work of Marcello Giordani and there’re many artists of the new retro electronic disco generation that I listen to and would love to work with.

As an independent artist, what do you think are the advantages and the struggle not being on a label?

The advantage is that you make all the decisions and are in control of everything. The struggles are you have to do all the promotion yourself and you have to handle all the financial stuff.

To someone who’s going to start releasing music, what’s the best advice you can give that you wished you’d know from the beginning?

Always believe in your music – if you like it, surely others will too.

Finally, with the album out, what can we expect from you in the coming months?

Well, a music video of Close to you is coming out very soon. The album will be released on vinyl in classic black and a very limited transparent edition in January or hopefully sooner. And in the new year a few songs recorded during the recordings of the new album will be released. And finally there’re also plans for a new remix album, merch and further collaborations.

Vad tyckte du?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Popmuzik Podcast
Share.

Grundare och chefredaktör för Popmuzik. Älskar popmusik i största allmänhet och mina husgudar är Pet Shop Boys. Tycker att en bra låt är en låt som jag vill lyssna på mer än en gång.

Svensk Pop Apple Music

PRESENTERA DIN MUSIK

Bloggen fokuserar i första hand på alla de musikinskick och förfrågningar vi får från våra Patreons. Som Patreon stöttar du bloggen samtidigt som du kan tipsa om nya låtar och artister att uppmärksamma.
Du kan läsa mer om upplägget med Patreon här, samt använda denna sida för att skicka in din musik.

Tack för att du är Patreon.

SUBMIT YOUR MUSIC

The blog focuses primarily on all the music submissions and requests we receive from our Patrons. As a Patreon, you support Popmuzik while also being able to submit your songs to the blog.
You can read more about the blog’s Patreon here, and use this page to submit your music.

Thank you for being a Patron.

Musikinspiration från Göteborg sedan 2011